මහා ශිවරාත්‍රී දිනය වෙනුවෙන් 2021.03.11 දින පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොළොන්නරුව මනම්පිටිය ගඟේ දේවාලයේදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා හින්දු බැතිමතුන් වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පූජාවක් පවත්වන ලදී.

9

1

2

3

4

5

6

7

8