z p12 Govt. will p 

2019-20 මහ කන්නයේ වී මිලදි ගැනීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර ඇත. මේ අනුව පහත සඳහන් කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හල් මඟින් වී මිලදී ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. 

තෙත වී සඳහා (තෙතමනය  14%-22%) -  රු: 44.00

වියළි වී සඳහා (තෙතමනය  14%ට අඩු)  - රු: 50.00

 

2019-20 මහ කන්නයේ වී මිලදි ගැනීමේ ප්‍රගතිය

 

 

දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 එම්.එම්.ඒ සමරකෝන් හසිත හාල් මෝල ගල්තලාපාර දේවගල 071-8473130
2 ඩබ්.ජී.ඥානවර්ධන සුරිය හාල් මෝල අංක 294 පිහිටි වැව 072-2236594
3 ඩී.ඩී.එම්.එච් දෙව්පුර සංදීප හාල් මෝල  078-8090320
4 ටී.ජී.එම්.ආර්.එන් නවරත්න සංජය හාල් මෝල අංක 4 පිහිටි වැව නුවරගල 076-7129135
5 ආර්.එම්.ප්‍රේමරත්න ගාමිණි හාල් මෝල අංක 1 වී මෝල් සංකිර්ණය නුවරගල 078-3049288
6 කේ.එච්.ප්‍රියනන්ද කවිසේකර හාල් මෝල අංක 5/4, 9 කණුව,අරලගංවිල 077-3528007
7 එම්.එම්.ජයරත්න ජයරත්න හාල් මෝල අංක 123 වෙහෙරගම 075-8141117
8 බී.ජී.බෝධිදාස දර්ශන හාල් මෝල අංක 56 මැදගම දේවගල 027-2050471
9 එච්.ආර්.ජගත් පාලිත ජගත් හාල් මෝල අංක 42 දළුකාන මනම්පිටිය 070-36848000
10 කේ.එම්.පුංචිබණ්ඩා ශ්‍රීපති හාල් මෝල අංක 7/1 බෝගස්වැව කාශපපුර 078-3466263
11 ජේ.ජේ.රුක්මන් ජයකොඩි රුක්මන් වී මෝල අංක 521 පැලෑටියාව 077-9104200
12 යු.එල් අබේගුණසේකර සනල්යා හාල් මෝල 26/ඊ කළුකැලේ 078-365094
13 ඩබ්.එම්.විජයකුමාරතුංග විජය මෝල අංක 171 පිඹුරත්තෑව 078-3776610
14 එච්.එම්.ජී.ජී.චන්ද්‍රරත්න සමගි හාල් මෝල අංක 101 ඇල්ලේ වැව 078-9943115
15 බී.ඒ.සී.ජේ.කේ.ජයසිංහ රමුදි හාල් මෝල  077-0867947
16 ආර්.එම්.සුනිල් සදසිරි අංක 3/ඒ කනිච්විගල රුහුණුගම 078-3056050
17 ඩබ්.එච්.නන්දවීර රුහුණුගම සහල් මෝල අංක 131 කනිච්විගල රුහුණුගම 077-3537999
18 ආර්.ධර්මපාල ක්ෂිතිජය සහල් මෝල කජුවත්ත 078-6511700
19 ජේ.ජයසිරි අංක 22 පිහිටිවැව නුවරගල 070-5198600
20 කේ.ඒ.හේරත් බංඩා මින්රු සහල් මෝල 071-8318806

 

තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ජේ.එම්.එන්.මංජුල ගුණතිලක කෑගලු හාල් මෝල, මහසෙන් මාවත,28 කණුව  077-3430513
2 ඩබ්.ඒ.ඩී.බුද්ධික කැළුම් සඳකැළුම් හාල් මෝල,අංක 15,සිංහ උදාගම  077-3261145
3 ජේ.ඒ.ඩී.ජී.ජයසිංහ නදීෂා හාල් මෝල,253,සිංහපුර,විජයබාහුපුර  071-0416003
4 එම්.අයි.නවුෂාඩ් ඉෂාක් රයිස් මිල්, 17 මුස්ලිම් කොළණිය  077-3496272
5 ඩබ්.වි.විජේරත්න වසන්ත හාල් මෝල,චන්දන පොකුණ,උණගලා වෙහෙර  077-4608769
6 ඉසඩ්.ඒ.එම්.රයාස් රහුමනියා රයිස් මිල්,පුබුදු මාවත,මුස්ලිම් කොළණිාය  077-7558806
7 එම්.එම්.මුර්ස්ලින් ඩයමන්ඩ් රයිස් මිල්,64 මානික්කම්පට්ටිය පාර  077-3041288
8 යූ.ඩී.සෝමරත්න සංජීවනී සහල් මෝල,බැඳිවැව,ජයන්තිපුර  077-7599920
9 කේ.ජී.ඒ.හාලික් ලීලා හාල් මෝල,495 එච්/1,වඩිච්චලේ පාර,මුස්ලිම් කොළණිය  077-7426500
10 එම්.එච්.ඒ.සලාම් එම්.එච්.ඒ.34/ඒ/4,මුස්ලිම් කොළණිය  077-7229063
11 එම්.එම්.හලාබ්දීන් අස්රා හාල් මෝල,මුස්ලිම් කොළණිය  077-3496251
12 එම්.එස්.එම්.රිසාන් මදීනා රයිස් ප්‍රඩක්ට්,පන්සල පාර  077-2346496
13 අබ්දුල් වහබ් මොහොමඩ් මෂින් ඊඩන් රයිස්මිල්,586,වඩිච්චලය  077-3260317
14 ඩී.පී.ජී.ගුණසේකර සෙව්මිණි හාල් මෝල,48, වැවේතැන්න  077-3240392
15 ඒ.ජී.ගීමාල් සුලෝචන මධුසංක ගීමාල් රයිස් මිල්,පරාක්‍රමසමුද්‍රය  071-8979079
16 පි.එල්.එස්.ලෙබ්බේ නිව් අස්මත් හාල් මෝල,පාසල් මාවත,ගල්ලෑල්ල  077-3240392
17 එම්.ජේ.ඒ.කමනි මැදවෙල හාල් මෝල,2 කණුව,ජයන්තිපුර  077-2358721
18 කේ.එම්.ප්‍රියන්ත කුලතුංග ප්‍රසානි හාල් මෝල, 1375,කඩවල වැව  077-2470752
19 ඩබ්.වී.කේ.වික්‍රමසීලි ඩබ්.එම්.ඩබ්.හාල් මෝල.55,25 කණුව  077-7789534
20 පී.ජි.පියදාස විනුග රයිස් මිල්,25/1 ශාන්තිපුර,උණගලා වෙහෙර  077-6898235
21 ආර්.එම්.එම්.අබේසිංහ අබේසිංහ හාල් මෝල,අංක 75, ඇතුමල්පිටිය  071-1348076
22 රොෂාන් ද සිල්වා මිහිරි රයිස් ප්‍රඩක්ට්,462,කාලිංග ඇල  071-7777702
23 ප්‍රසාද් හේමන්ත සිහල සහල් මෝල, ගනන්ගොල්ල  076-7779045
24 ජී.චමිල දිසානායක ගී සර හාල් මෝල,21/1,, කාලිංග ඇල  077-7180389
25 අඇම්.ඒ.ඇම්.මර්සුක් නිව් මසාහාර හාල් මෝල, අංක 16, මුස්ලිම් කොළණිය  072-8154272
26 එම්.කේ.එම්.රිස්පාල් එම්.එල්.හාල් මෝල,අංක 18,මුස්ලිම් කොළණිය  027-2226100
27 ඒ.ඒ.එස්.මොහමඩ් මොඩර්න් රයිස් මිල්,මානික්කම්පට්ටිය  077-5272144
28 ඩබ්.ජී.මහින්ද පුෂ්ප කුමාර මිහිරි සහල් ඇඹරුම් හල,13/16 කාලිංග ඇල  027-5683584
29 එච්.එම්.අනුර සඳිපා හාල් මෝල,සමුද්‍රා ගම  072-6752261
30 කේ.ඒ.එම්.හරිස් නවෝදා රයිස් මිල්,495/1,වඩිච්චලේ පාර,මුස්ලිම් කොළණිය  077-7773303

 

හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 කලීෆා හාල් මෝල සී.පී පුර මින්නේරිය  077-3223835
2 යුරේ හාල් මෝල සී.පී පුර මින්නේරිය  077-3223847
3 නිව් රත්නායක හාල් මෝල රජ ඇල මින්නේරිය  077-7009785
4 නිලන්ත හාල් මෝල 119 චන්දන පොකුණ   077-3230559
5 කුමාරසිංහ හාල්මෝල අංක 1090,උණගලාවෙහෙර  077-7415307
6 චමින්ද හාල් මෝල 31, යෝධ ඇල  077-7392013
7 නිරෝෂණ හාල් මෝල 2 සැතපුම,හිගුරක්ගොඩ 070-3312670
8 ජානක හාල් මෝල 22 ජයන්ති පුර  077-7777785
9 ආර් .බී හාල් මෝල චන්දන පොකුණ උණගලාවෙහෙර  071-1621765
10 රුවන් හාල් මෝල තඹල වැව ජයන්තිපුර  077-2680980
11 එච්.එම්.ආර් හාල් මෝල උණගලාවෙහෙර  076-6474362
12 ඒකනායක හාල් මෝල පුරාණගම ගිරිතලේ  077-1734259
13 දිනේෂ් හාල් මෝල අංක 66/1 බටුකොටුව යෝධ ඇළ  077-2275363
14 චාරුක හාල් මෝල අංක 627/7 ජයන්තිපුර  072-8845037
15 මැලිබන් හාල් මෝල අංක 100 ගිරිතලේ  077-8816310
16 ඉසුරු හාල් මෝල අංක 2 ගිරිතලේ  077-7260227
17 චන්ද්‍රිකා හාල් මෝල 116 යාය 03 ගිරිතලේ  071-0653832
18 එස්.එම්.පී හාල් මෝල 664/1 රාජපක්ෂ පාර හිගුරක්ගොඩ  077-7378522
19 සම්පත් හාල් මෝල හතමුණ හිගුරක්ගොඩ  076-9447094
20 එස්.ජී.එම් හාල් මෝල 22 ජයන්තිපුර  077-7777715
21 නුවන්ති හාල් මෝල එල් බී 01 හිගුරක්ගොඩ  077-9924704
22 නුවන් හාල් මෝල කොතලාවල හංදිය හිගුරක්ගොඩ  077-2547783
23 නවනි හාල්මෝල සී.පී.පුර මින්නේරිය  077-3933393
24 චන්දුසිරි හාල් මෝල සී පී පුර මින්නේරිය  077-3226899
25 ඒ.සී.එල් හාල් මෝල  රජ ඇල මින්නේරිය  077-3359381
26 ආශා හාල් මෝල මින්නේරිය  077-3359379
27 නිව් සෙන්ට්‍රල් හාල් මෝල මින්නේරිය  077-3359374
28 ලක්ෂිකා හාල් මෝල යාය 07 ජයන්තිපුර  077-3208486

 

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 වී.පී.ප්‍රේමරත්න දිනුෂා සහල් මෝල, පුලස්තිගම  071-6235474
2 එච්.ජී.නන්දසේන සොහොයුරෝ සහල් මෝල, 156/1වීරපුර, ,තඹාල  071-6542495
3 කේ.ඩී.චන්දන ගුණරත්න සිරිසර සහල් මෝල, 138,බී.ඕ.පී.316, ලංකාපුර  071-6616951
4 බී.එල් ඇල්බට් අප්පුහාමි ලියනගේ සහල් මෝල, කිරිමැටිය, ගල් අමුණ  077-6082701
5 වයි.ජී.විජේරත්න රසික හාල් මෝල, කිරිමැටිය ගල් අමුණ  072-8254038
6 යු.ජී.චන්ද්‍රතිලක ඉදුම සහල් මෝල, 573 කිරිමැටිය  072-8067015
7 ඩබ්.ප්‍රියන්ත බංඩාර දංගොල්ල සහල් මෝල, කිරිමැටිය  076-9400669
8 එන්.ජී.සමන්ත බංඩාර සෙසදි සහල් මෝල, වැලි ඇල කිරිමැටිය  077-8773687

 

ඇළහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 මහගෙදර අජිත් කුමාරසිරි අංක 60, යාය 06,බකමුණ  071-5150400
2 ඊ.ජී.තිලකරත්න බංඩා අංක2/90, ඔරුබැදිසියඹලාව  071-9392701
3 කේ.ඒ.කුලරත්න කස්තුරි ස්ටෝර්ස්, යාය 16, කෝට්ටපිටිය  072-4725901 / 071-9887902
4 එම්.ජී.පාලිත සෙනරත් නන්දසිරි අංක 41/72,ඉහකුළුවැව දියබෙදුම  077-5511084
5 ඒ.නිහාල් ධර්මප්‍රිය  යාය 19, කොට්ටපිටිය  071-4281076
6 ඊ.එම්.සෙනවිරත්න බංඩාර යාය 04, අංක 8,බකමුණ  071-8261624
7 එල්.වී.එන්.එස්.එස්.ජයවික්‍රම කටුකැලියාව දියබෙදුම  027-2222551 / 077-5077421
8 ඩබ්.පී.අනුර කුමාර යාය 33, කෝදුරුවාව දියබෙදුම  071-6888866

 

මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ඩබ්. ආර්.එම්.දමිත රුවන්දික වීරසේකර දමිත හාල් මෝල, අංක51/4 නෙළුම්පොකුණ ,දිවුලන්කඩවල  070-4070408
2 ඩී.යු.එස්.කුමාරසිංහ රන්දික සහල් මෝලඅංක 703, විහාරගම,දිවුලන්කඩවල  
3 පී.එස්.එස්.ආර්.විමලසේකර දිමේෂ් සහල් මෝල,අංක 759,විහාර මාවත , දිවුලන්කඩවල  077-6531345
4 එච්.එම්.බන්ඩාරනායක නිලන්ති රයිස් ප්‍රඩක්ෂන් ,පුරාණගම,දිවුලන්කඩවල  
5 ඩී.එම්.ආර්.දිසානායක ආනන්ද හාල් මෝල, අංක 153, පැරකුම් පුර ,මැදිරිගිරිය  071-2869972 / 027-2248631
6 යු.ජී.ලක්ෂ්මන් ජයතිලක (සුලාරි) ලක්ෂ්මන් සහල් මෝල, අංක 548/1,චෛත්‍යපාර මැදිරිගිරිය  077-8857556 / 027-2248728
7 ඩබ්.එම්.අතුල අබේරත්න ජයබිම රයිස් මිල්, දියසෙන්පුර,මැදිරිගිරිය  071-7775600 / 070-3775600
8 එම්.ජී.ප්‍රසාද් පුර්ණ ජීවන්ත යෙනුජ හාල් මෝල, 139,බිසෝඋයන,දියසෙන්පුර  071-2819202
9 පී.ජී.අනෝකා සුදීපා  හාල් මෝල, අංක 436/3,කහඹිලියාව,දියසෙන්පුර  072-9949540
10 ගයාන් සම්පත් දිසානායක කසුන් හාල් මෝල,අංක 87 යාය 03, නවනගරය මැදිරිගිරිය  077-5507955
11 එච්.පී.නෙරංජන් හේමන්ත චන්දිමා හාල් මෝල, අංක 60/2,නවනගරය මැදිරිගිරිය  071-6581670 / 027-2248020
12 බි.එම්.ජී.රත්නපාල මධුරත්න හාල් මෝල, අංක 13, දිග්ගල්පුර,මැදිරිගිරිය  078-8974739
13 පී.එල්.අමිත් ප්‍රේමතිලක අමාලි හාල්මෝල, අංක 60,වේදේහපුර මැදිරිගිරිය  071-7290406
14 බී.ටී.අනුරුද්ධ යටවර විශ්මි රයිස් මිල්, නිව් සමන් ස්ටෝර්ස්, දියසෙන්පුර මැදිරිගිරිය  071-9561497 / 027-2248443
15 කේ.එස්.ආර්.කොඩිකාර ක්‍රිෂ්මි හාල් මෝල , අංක 39/2, කොඩිකාර රයිස් මිල් ජයගම්පුර  
16 ආර්.ජී සුසන්ත නන්දසිරි නන්දසිරි හාල් මෝල, අංක 139 යාය 08 මහ අඹගස්වැව  077-9647682 / 077-2810040
17 ඒ.කේ.රාජරත්න රේණු හාල් මෝල,අංක 80,යාය 10, මහ අඹගස් වැව  076-6197528
18 එස්.දේවපුර සසිරි හාල් මෝල, අංක 174, යාය 08, මහ අඹගස්වැව  027-3270970
19 ටී.ජී.විජේරත්න චාමර සහල් මෝල, අංක 307, යාය 09, පහළ අඹගස්වැව  077-4000975
20 පී.ජී.චන්දන සරත් කුමාර සුපුන් සහල් මෝල, අංක 179, යාය 10 මහ අඹගස්වැව  077-2110205
21 එච්.එම්.පී.ජී මැණිකේ අආර්.පී.එම්.ප්‍රඩක්ෂන් 1560 යාය 07 පුල්ලයාර  
22 ඩබ්.එම්.නිහාල් චන්ද්‍රසිරි මිතුන් සහල් මෝල, අංක 979 1 බී යාය , බිසෝබංජාර  076-1205154
23 ටී.එම්.දර්ශණී කුමාරි තෙන්නකෝන් ශානිකා සහල් මෝල, අංක 605, මැදගම්පුර, මැදිරිගිරිය  077-8791078
24 එම්.එම්.නීලන්ද නිපුල් නාකුළුගමුව නිපුන් හාල් මෝල, ට්‍රැක් 09, දිවුලන්කඩවල  071-6111130
25 එච්.ජී.අප්පුහාමි සම්පත් හාල් මෝල, ඊ 21 සංසුන්ගම කවුඩුල්ල  076-0847537 / 076-4561856
26 පී.ජී.එස්.එල් කුමාර තනුජා හාල් මෝල, ඊ 39,සංසුන්ගම කවුඩුල්ල  071-4887483 / 077-7472059

 

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය වී මෝල් හිමියාගේ  නම වී මෝලේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 කේ.එච්. රසික ප්‍රියංකර සැනසුම හාල් මෝල, බොරවැව, සෙවනපිටිය  077-7773577
2 පි. සරත් කුමාර යශෝධරා හාල් මෝල, අංක 260, සුසිරිගම, සෙවනපිටිය  071-3333334
3 පි.එල්. සුලෙයිමාන් ලෙබ්බේ  නිව් අසිමාන් හාල් මෝල, පාසල් පාර,ගල්ලෑල්ල  077-3240392
4 පි.ඩි.එස්.  සෙනවිරත්න දසුන් හාල් මෝල ,අංක 2, කර්මාන්තපුඑය,වැලිකන්ද  077-9939510
5 කේ.එච්. කැලුම් තරංග නිම්සර හාල් මෝල,කොලකණාවාඩිය, සෙවනපිටිය  077-2828605