பெயர் பதவி அலுவலகம் கையடக்கம் தொலைநகல்
தி௫.பணடுக எஸ்.பீ.அபெவர்த்தன மாவட்டச்  செயலாளர் 027-2222235 071-8373900 027-2225578
திரு. ஈ.எம்.டீ. சுஜந்த ஏக்கநாயக்க மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர் 027-2222385 071-2509933 027-2225578
தி௫. டபிள்யூ.ஜீ.டபிள்யூ.வனசிங்க மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர் (காணி) / சமுர்த்தி பணிப்பாளர்) 027-2222517 071-8250888 027-2225578
தி௫மதி. எச்.கே.ஜீ.நிரோஷனா உதவி மாவட்டச் செயலாளர் 027-2225579 077-7003980 027-2225578 
தி௫மதி.எஸ்.எம்.எஸ்.ஆர். சமர திவாகர பிரதான கணக்காளர் 027-2222061 071-8291117 027-2222061
தி௫.ஐ.மன்சூர் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் 027-2222137 071-8052213  027-2224685
Vacant விவசாயப் பணிப்பாளர் 027-2226217   027-2225578
திருமதி.கே. சந்திம நிரோஷனா நிருவாக அலுவலர் 027-2222260 071-3175048  027-2225578
திரு.ஆர்.டீ.சீ.பீ. அபேரத்ன கணக்காளர் 027-2222291 071-3316979 027-2222591 
திரு.ஏ.பீ.ரீ.அபேசூரிய பொறியியலாளர் 027-2222269 071-8180997 027-2222269 
திரு.கே.எச்.எம்.டீ.விஜேவர்த்தன உதவிக் காணி ஆணையாளர் 027-2222328 071-8409901  027-2222328
திருமதி.பீ.எல்.எஸ்.எஸ்.கே.வீ. லேகம்ஹே மாவட்ட  புள்ளிவிபரவியலாளர் 027-2222272 071-4488908   
திருமதி.டீ.எம்.ஆர்.ரீ. திசாநாயக்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 027-2224684 071-3882906 027-2224684
திரு.சுசில் பிரேமரத்ன உதவிப் பணிப்பாளர் (பசளை) 027-2226217  071-8049136  027-2225578 
திரு.பீ.கே.யூ.எஸ்.கே.நணயக்கார உதவிப் பணிப்பாளர்  (அனர்த்த முகாமைத்துவம்) 027-2226676 077-3704028  027-2226676 
Vacant Assistant Director (Small Trade) 027-2224716   027-2224716 
Mrs. D.S.R. Amarasingha Assistant Director (Land Use) 027-2222731 071-7218692  
Mr. Lilanath Wikrama Arachchi Assistant Election Commissioner 027-2222012 071-2259667  027-2226191 
Mr. I.U. Edirisingha Examiner 027-2225818  071-9183505  027-2225818
Mr. T. Siwayogan Examiner 027-2225818 076-6911552 027-2225818 
Mr. Sisira Kumara Silwa District Sport Officer 027-2225690  071-6279600  

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்