• කදුරුවෙල  027-2222271
  • මනම්පිටිය  027-2051006
  • වැලිකන්ද  025-3853764
  • ලක්ෂඋයන
  • ජයන්තිපුර
  • මින්නේරිය
  • හිගුරක්ගොඩ  027-2246271
  • ගල්ඔය  011-5999789
  • හතරැස්කොටුව