රජරට නවෝදය - ජනපති වැඩසටහන
“පිබිදෙමු පොලොන්නරුව” දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන
 
 
දැක්ම
තිරසර සංවර්ධනය තුලින් සමෘද්ධිමත්, නිරෝගී, ප්‍රඥාවන්ත ජනතාවක් බිහිකිරීම 
 
 
මෙහෙවර
දිස්ත්‍රික්කයේ සමාජ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් උෟනතා නිවැරදිව හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුතුව හදුනාගනිමින් ඒ සදහා අවශ්‍ය මුල්‍ය හා භෞතික සම්පත් ඉහල වටිනාකමක් ලැබෙන පරිදි යෙදවීමෙන් ස්ථීර හා උසස් ජීවනෝපායක් මහජනතාවට සැලසීම සදහා අවශ්‍ය සාමාජීය හා ආර්ථික පරිසරය ගොඩනැගීම.    
 
 
පරමාර්ථ
1. දිස්ත්‍රික්කය තුල දියුණු සමාජ හා ආර්ථික යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් ඇතිකිරීම. 
2. ජනතාවට උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලගාකරදීම.
3. සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ආගමික පුනරුදයක් ඇතිකිරීම. 
4. කාර්්‍යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ඇතිකිරීම.
5. ස්භාවික පරිසර පද්ධතීන් වැඩිදියුණු කොට ආරක්ෂා කිරීම. 
 
 

භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය - 2018.09.30 දිනට

අනු අංකය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය  2018 සංශෝධිත මුළු ප්‍රතිපාදන රු.මි  අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ගණන නව ව්‍යාපෘති ගණන මුළු ව්‍යාපෘති ගණන වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති ගණන  2018.09.30 දිනට මූල්‍ය ප්‍රගතිය 
1 අධ්‍යාපන පාසල් සංවර්ධනය             435.77 35 37 72 23          317.33
පිරිවෙන් සංවර්ධනය             108.84 7 4 11 4
2 සෞඛ්‍යය             619.74 18 6 24 13          306.15
3 පානීය ජල සම්පාදනය               98.73 1 21 22 1       1,067.40
4 මාර්ග සංවර්ධනය  නාගරික මාර්ග          2,850.00 9 1 10 1       1,977.06
ප්‍රාදේශීය මාර්ග          1,000.00 36 20 56 36          231.64
ග්‍රාමීය මාර්ග              580.59 257 111 368 255          388.15
5 වාරිමාර්ග             129.19 7 28 35               22.35
6 ගොවිජන සේවා             135.42 4 5 9               69.94
7 කෘෂිකර්මය               62.40 1 11 12               45.23
8 පශු සම්පත් සංවර්ධනය                  9.00   2 2                     -  
9 සමූපකාර සංවර්ධනය               24.00   11 11                 6.83
10 ව්‍යවසායකත්වය හා ජීවනෝපාය සංවර්ධනය             275.69 7 8 15 1          116.77
11 වන සංරක්ෂණ                  5.00   1 1                     -  
12 වනජීවී සංරක්ෂණ                  5.00   1 1 1               1.38
13 ඉඩම් හා නිවාස             190.00 1 1 2               35.13
14 ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතික             105.25 4 22 26 6             43.50
15 ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය             102.63 18 37 55 15             38.78
16 පුරාවිද්‍යා               23.68 3 5 8 2               1.13
17 නාගරික සංවර්ධනය          2,580.77 10 10 20 2          935.34
18 පොදු පහසුකම්             423.78 12 10 21 8             68.70
19 ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම්               18.87   4 2 2               5.10
20 පරිපාලන වියදම්               100.00                     11.17
එකතුව      9,884.35 430 356 783 370    5,689.08

 

 

දිඹුලාගල ප්‍රාදේශිය සභා නව ගොඩනැගිල්ල                                      හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ල 

            

 

කදුරුවෙල මුස්ලිම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල                         පලුගස්දමන ජනාධිපති විද්‍යාලය