“පිබිදෙමු පොලොන්නරුව” දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන
 
 
දැක්ම
 
තිරසර සංවර්ධනය තුලින් සමෘද්ධිමත්, නිරෝගී, ප්‍රඥාවන්ත ජනතාවක් බිහිකිරීම
 
 
මෙහෙවර
 
දිස්ත්‍රික්කයේ සමාජ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් ඌනතා නිවැරදිව හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුතුව හදුනාගනිමින් ඒ සදහා අවශ්‍ය මුල්‍ය හා භෞතික සම්පත් ඉහල වටිනාකමක් ලැබෙන පරිදි යෙදවීමෙන් ස්ථීර හා උසස් ජීවනෝපායක් මහජනතාවට සැලසීම සදහා අවශ්‍ය සාමාජීය හා ආර්ථික පරිසරය ගොඩනැගීම.
    
 
 
පරමාර්ථ
1. දිස්ත්‍රික්කය තුල දියුණු සමාජ හා ආර්ථික යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් ඇතිකිරීම. 
2. ජනතාවට උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලගාකරදීම.
3. සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ආගමික පුනරුදයක් ඇතිකිරීම. 
4. කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ඇතිකිරීම.
5. ස්භාවික පරිසර පද්ධතීන් වැඩිදියුණු කොට ආරක්ෂා කිරීම. 
 
 

භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය - 2020.09.30 දිනට

 

අ/අ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය 2020 වර්ෂයට වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන වටිනාකම මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව භෞතික ප්‍රගතිය මුල්‍ය ප්‍රගතිය
වැඩ ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 2019.12.31 දිනට අතැති බිල්පත් වියදම 2020.09.30 දිනට අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති වියදම මුළු වියදම
1 අධ්‍යාපන       46,070,715.21 12 12 8         33,150,901.17        11,174,098.50              44,324,999.67
2 සෞඛ්‍යය       15,268,595.08 3 3 2         15,203,446.48                 64,486.92              15,267,933.40
3 පානීය ජල සම්පාදන     275,086,476.08 0 0         198,465,999.90              198,465,999.90
4 මාර්ග සංවර්ධනය නාගරික මාර්ග     881,274,226.79 5 5 3       314,366,073.70              314,366,073.70
ප්‍රාදේශිය මාර්ග       47,710,291.67 3 3         47,710,291.67                47,710,291.67
ග්‍රාමීය මාර්ග       21,402,601.34 0 0         21,402,601.34                21,402,601.34
ග්‍රාමීය පාලම                                   -                                          -  
5 වාරි මාර්ග         9,980,000.00 2 2             7,759,315.21           1,100,000.00                 8,859,315.21
6 ගොවිජන සේවා       22,935,702.04 1 1           22,632,830.74              302,871.30              22,935,702.04
7 කෘෂීකර්ම සංවර්ධනය         9,423,322.50 0 0             2,416,786.33                   2,416,786.33
8 පශු සම්පත් සංවර්ධනය         3,280,000.00 1 1 1              220,000.00           1,483,502.35                 1,703,502.35
9 ව්‍යවසායකත්ව හා ජීවනෝපාය සංවර්ධනය          6,271,550.11 0 0             6,271,550.11                   6,271,550.11
10 ඉඩම් හා නිවාස         8,215,334.28 1 1             6,402,487.26           1,667,557.74                 8,070,045.00
11 ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතික         6,284,092.41 3 3 2           6,174,474.52                 26,876.55                 6,201,351.07
12 ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය       29,023,723.93 4 4 3         21,346,794.25           6,916,898.96              28,263,693.21
13 පූරා විද්‍යා ස්ථාන සංරක්ෂණය         4,648,856.02 0 0             4,070,856.02              577,566.50                 4,648,422.52
14 ජලජිවී     281,041,855.15 0 0             7,490,183.37                   7,490,183.37
15 නාගරික සංවර්ධනය-දිස්ත්‍රික් ලේකම්   10 10 3       261,326,979.80        12,224,691.98            273,551,671.78
16 පොදු පහසුකම්       88,554,178.25 10 10 3         73,469,078.50           3,176,618.92              76,645,697.42
17 ප්‍රජා බලගැන්වීම                1,284.53 0 ,                    1,284.53                           1,284.53
18 පළාත් පාලන ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති     136,168,952.84             136,167,952.84              136,167,952.84
19 පළාත් පාලන ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති (රු.මි.100 ට අදාළ)       65,505,946.98 4 4 3         48,087,660.94           1,605,716.71              49,693,377.65
21 අධීක්ෂණ හා කළමණාකරණ වියදම් පරිපාලන වියදම්-දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය       11,998,684.04                                   -      11,847,107.90              11,847,107.90
එකතුව  1,970,146,389.25 59 59 28    1,234,137,548.68        52,167,994.33        1,286,305,543.01

  

දිඹුලාගල ප්‍රාදේශිය සභා නව ගොඩනැගිල්ල                                      හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ල 

            

 

කදුරුවෙල මුස්ලිම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල                         පලුගස්දමන ජනාධිපති විද්‍යාලය