• කදුරුවෙල  027-2222256
 • පොලොන්නරුව  027-2222252
 • මනම්පිටිය  027-2222167
 • අරලගංවිල  027-2222441
 • සිරිපුර  027-4921010
 • වැලිකන්ද  027-2259002
 • පුලස්තිගම  027-2242250
 • මැදිරිගිරිය  027-2243252
 • හිගුරක්ගොඩ  027-2246250 / 027-2246252
 • මින්නේරිය  027-2246263
 • ජයන්තිපුර  027-2222163
 • බකමූණ  066-2256650