පොලිස් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථනය
කදුරුවෙල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, කදුරුවෙල 027-2222226
හිගුරක්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, හිගුරක්ගොඩ 027-2246224
අරලගංවිල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, අරලගංවිල 027-2222221
වැලිකන්ද පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, වැලිකන්ද 027-2256143
හබරණ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, හබරණ 066-2270022
බකමූණ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, බකමූණ 066-2256022
මැදිරිගිරිය පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, මැදිරිගිරිය 027-2248222
පුලස්තිගම පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, පුලස්තිගම 071-8591234
මින්නේරිය පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, මින්නේරිය 071-8591243