පොලිස් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථනය
කදුරුවෙල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, කදුරුවෙල 027-2222226/027-2222222
හිගුරක්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, හිගුරක්ගොඩ 027-2246224/027-2246222
අරලගංවිල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, අරලගංවිල 027-2222221/027-2257222
වැලිකන්ද පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, වැලිකන්ද 027-2256143/027-2259098
හබරණ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, හබරණ 066-2270022/066-2270722
බකමූණ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, බකමූණ 066-2256622/066-2256889
මැදිරිගිරිය පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, මැදිරිගිරිය 027-2248222/027-2448695
පුලස්තිගම පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, පුලස්තිගම 071-8591234/027-2242470
මින්නේරිය පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, මින්නේරිය 071-8591243027-2245422