පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සාහිත්‍ය තරගාවලියෙන් ජය ලැබූ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග හා සහතික ප්‍රදානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන්ගේ ප්‍රධ‍ානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී 2020/12/24 දින පවත්වන ලදි..

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9