ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන "සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සදහා පවත්වන දෙවන භාෂා සම්මන්ත්‍රණ මාලාව"

 

  • 2018/11/20 දින මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල (දෙමළ මාධ්‍යය) පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව5.00දක්වා

 

  • 2018/11/20 දින වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ දී (සිංහල මාධ්‍යය) පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව5.00දක්වා