"ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය" යටතේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය නිකුත් කිරීම

"ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය" යටතේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු අදියරේදී තෝරාගත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 21 සඳහා ජීවනෝපාය සංවර්ධන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය නිකුත් කිරීම 2019 ජූනි මස පළමු සතියේ සිට ආරම්භ වේ. 

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන "ග්‍රාමශක්ති " සමිති හරහා මෙ‍ම ණය නිකුත් කිරීම සිදුකරණ අතර ඒ සඳහා සක්‍රීයව දායකවීම තුලින් අදාල ප්‍රථිලාභ මහජනතාවට ලබාගත හැක.

 

මහජන අදහස් ලබාගනිමින්

 

මහජනතාව දැනුවත් කරමින්

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

පුවත් සහ සිදුවීම්