ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය බෙදාදීම සනිටුවන් කරමින්  2019 අගෝස්තු මස පලමු වන දින තමන්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 154 සමුද්‍රාගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බැදිවැව ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ දී සුහද දිරිය ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිතියේ සාමාජික සාමාජිකාවන් 34 දෙනෙකු වෙත දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ සුරතින් ණය ප්‍රධානය කිරීම සිදුකරන ලදි.

 

  

 

 

 

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සදහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් නාම ලේඛනය .

Divisional Secretariat   Name In English   Postal Address In English   NIC No
Dimbulagala   K.G.N.Senavirathna   No 64/4,Pelatiyawa  

793594771V

Dimbulagala   D.N.Jayalath   No 66,Ranasirigama, Aralaganwila  

928004139V

Dimbulagala   A.M.T.C. Abeykoon   No 199,Sadagalathenna ,Mahawanawela,  

88211330V

Dimbulagala   Y.M.G.Wijerathna   No 21,Sadagalathenna, Dehiaththakandiya  

198712503552

Dimbulagala   W.M.K.G.W.K. Vijekoon   No 122, Ihalawewa ,  Damminna  

198065601932V

Dimbulagala   G.D.D.L.Jayasooriya   No 187, Maguldamana, Pelatiya  

890280943V

Dimbulagala   M.H.S.Padmasiri   No 229,Dalukana, Manampitiya  

893532579V

Dimbulagala   M.S.P.K.Mathalage   No 348, Bandanagala  

897774399V

Dimbulagala   W.M.N.N.Wimalachandra   No 03, Weeralanda, Ruhunugama,   

896160346V

Dimbulagala   I.D.K.T.Ileperuwa   No 93,Nikawathalanda, Mawanawela  

925072583V

Dimbulagala   D.Kethumalankara   Pl/Dim/Srimaha Kashayapa Maha Piriwena  

882684679V

Dimbulagala   M.R.D.Sudaraka   Sri Mihidu Buddhist Center,Pahala Ellewewa  

912190030V

Dimbulagala   E.M.P.W.J.W.Ekanayaka   No 43, Ehalawewa, Damminna  

902924400V

Dimbulagala   W.B.R.K.Chandrasekara   No 284, Pallegama  

862943163V

Dimbulagala   D.M.J.Udage   No 343, Kajuwatta, Ruhunugama  

198936504364

Dimbulagala   H.G.M.Prasad   Newsiri Bekers, Aralaganwila  

922703930V

Dimbulagala   K.G.S.Madumali   No 328,Kandegama, Damminna  

906361604V

Dimbulagala   D.M.C.Sumanasekara   No 239,Magauldaman, Pelatiyawa  

918100440V

Dimbulagala   J.G.S.S. Jayawickrama   No 39, Jayamathugama,  

917931720V

Dimbulagala   W.V.M.Withanage   No 42,Medagama, Dewagala  

905353012V

Dimbulagala   L.K.A.Sandamali   No 87, Nikawathalanda, Dehiaththakandiya  

915781934V

Dimbulagala   J.P.S.S.Karunarathna   No 17, Pahala Ellewewa  

901500193V

Dimbulagala   L.G.C.Jayamali   No 74,Kanichchigala ,Ruhunugama  

908630017V

Dimbulagala   W.G.H.M.Wanniarachchi   Dedunu Saloon,New Town, Aralaganwila  

922693331V

Dimbulagala   B.A.T.L.Aberathna   No 155, Sandagalathenna,   

906593173V

Dimbulagala   M.G.C.M.Madusanka   N0 66, Ranasirigama   

911992124V

Dimbulagala   H.M.C.K.Herath   No 246, Medagampitiya, Sirapura  

198902103863

Elahera   Konara Mudiyanselage Thilakarathna Banda   "Konara Niwasa", Polathuwadiya, Atharagallewa  

760951510V

Elahera   Viyannalage Purnika Madubhashini Jayasinghe   No 76, Dampuragama, Bakamuna  

896203002V

Elahera   Liyadipita Mudiyanselage Nisanthi Pradeepa Kumari   503/11, Sirikanduyaya, Bakamuna.  

905163353V

Elahera   Halgahawele Gedara Sisira Saman Kumara Bandara   507/1/718, Radavigeoya, Aththanakadawala.  

892263230V

Elahera   Nilukshi Sachinthani Senevirathna    No 02, Yaya 10, Bakamuna.  

915143466V

Elahera   Udagedara Thilini Indeewari Ariyarathna   Yaya 29,No 28/1, Atthanakadawala.  

896194437V

Elahera   Delpay Bandaralage Prabodha Umayangani Herath.   29/33, Atthanakadawala.  

199065100910

Elahera   Monika Priyadarshani Menike Kularathne   Galgodagedara, Track 06, Bakamuna  

907071847V

Elahera   Mugure Gamaethige Nuwan Siriwardhana   6th Mile Post, Girithale Rd., Diyabeduma  

903351497V

Elahera   Bulugaha Kubure Gedara Dilakshika Manohari Madumali Jayasundara     No.93, Sarubima, Jayasiripura .  

916591217V

Elahera   Thissa Mudiyanselage Shalika Nilmini Rathnayaka    Welankatuwa, Elahera.  

928463478V

Elahera   Edirisinghe Achchinlage Nadeesha Dilhani Edirisinghe   Track 33, Konduruwawa, Diyabeduma  

935142695V

Elahera   Dasen Gedara Janaka Thilak Kumara   No.984, Track 19, Segala Pahala Kotasa, Kottapitiya.   

900480539V

Elahera   Mahavidana Arachchige Iresha Kumari Rupasinghe.   Mahaiyawe Niwasa,Kirioya, Attharagallewa.  

925990620V

Elahera   Herath Mudiyanselage Saman Banadara.   No 200/505, Nikapitiya, Koottapitiya.  

900953550V

Elahera   Nagolle Gedara Endika Saman Puspa Kumara .   Yaya 13, No. 02, Bakamoona.  

199135402509

Hingurakgoda   W.D.Priyankara   No 226/2, Akkara 70 South,Hingurakgoda  

830611550V

Hingurakgoda   S.M.R.N.N.Bandara   Udakala Gammanaya, Moragaswewa, Habarana  

882253058V

Hingurakgoda   N.P.Priyadarshani   No 06, School Junction, Girithale  

888653074V

Hingurakgoda   P.B.M.N.T.Basnayaka   No.1225, Chandanapokuna, Unagalawehera, Polonnaruwa.  

897790734V

Hingurakgoda   W.W.T.Kalpani   Ruhunusiriya, Jayapura, Hingurakgoda  

898403459V

Hingurakgoda   W.H.M.D.J.B.Herath   No 787, Track 11, Jayanthipura  

882761320V

Hingurakgoda   W.G.S.M.Withanage   No.124, Library Road, Minneriya  

892833214V

Hingurakgoda   H.G.P.R.Aruyathilaka   Rajapaksha Road, Hingurakgoda  

893032959V

Hingurakgoda   P.W.S.Gayanthi   No.1/318, Jayapura, Hingurakgoda  

897220580V

Hingurakgoda   A.M.T.N.Alahakoon   No 450/1, Bopura, Hingurakgoda.  

905952331V

Hingurakgoda   R.G.R.M.Wimalarathna    Udakala Gammanaya, Moragaswewa, Habarana  

906330768V

Hingurakgoda   M.P.D.L.Mahawaththa   15th Mile Post, Polonnaruwa Road, Minneriya  

908394364V

Hingurakgoda   K.K.D.A.B. Weerakoon   L.B.1, Nuwarawaththa, Hingurakgoda  

911771004V

Hingurakgoda   B.V.S.Sewwandika   No. 2/66, 31 Kolaniya, Pinpara, Kaudulla.  

898251829V

Hingurakgoda   T.M.P.Wijekoon   No 72,Sooriyagama, Habarana.  

905870254V

Hingurakgoda   K.N.R.Perera   No.73, Gamudawa Cirucular Road, Hingurakgoda  

911420023V

Hingurakgoda   R.M.T.H.Dissanayake   No 138, Chandana Pokuna, Unagalawehera, Polonnaruwa  

915452361V

Hingurakgoda   R.A.S.C.Rupasingha   No.21, Kumaragama, Hingurakgoda  

915640419V

Hingurakgoda   P.M.V.M.Kulasekara   No 609/6, Jayanthipura  

925890880V

Hingurakgoda   A.G.C.T.Sirisena   Co/I.H.G.Roopasingha., No 03, Ulpathwewa, Hingurakgoda.  

927533847V

Lankapura   B.A.Janaka Sampath   No287/1. Kirimatiya,      Gal Amuna  

801630251V

Lankapura   S.U.D Asadduma   No  144/4,Lankapura.  

848331597V

Lankapura   H.S Hareesha   No.90   Alhilalpura, Thambala, Polonnaruwa.  

936632564V

Lankapura   R.P.I Chandima   No 281 Weliela,Kirimatiya.  

198783702011

Lankapura   H.G.D.N.Gunathilaka   No.38,        B.O.P 398,Pulasthigama.  

885012370V

Lankapura   U.G Rajitha Suranga Bandara   No 406/1. Buddayaya,      Gal Amuna  

892371784V

Lankapura   G.K.L Sriyani   Sethsiri,      B.O.P 313 Pulasthigama, Polonnaruwa.  

886631383V

Lankapura   T.L Mansuur   Galwalapara, Alhilalpura.  

882752658V

Lankapura   K.M.A.Amali Kulathunga   No 89,B.O.P 316,Thalpotha, Polonnaruwa.  

897483963V

Lankapura   S.M.Amila Sandaruwan   No 416/B. Munisirigama  Gal Amuna  

891564120V

Lankapura   N.A.P  Mahesh Narasinha   No,125,B.O.P 313,Pulasthigama,Polonnaruwa.  

902603999V

Lankapura   O.K.D Indu Kumari   No 19,Opposite ,B.O.P 312,Pulasthigama  

886041110V

Lankapura   S.A.C Siddheeka   No.86 ,Alhilalpura,  Thambala.  

905511050V

Lankapura   W.N.S Jayarathna   No 142,B.O.P 313,Pulasthigama,Polonnaruwa  

906321882V

Lankapura   G.S.U Kumari   No115, Weerapura, Thambala  

906751593V

Lankapura   D.M.N.S Disanayaka   No 69,B.O.P 398, Pulasthigama, Polonnaruwa.  

906970562V

Lankapura   M.N.M Shifan   No.62, Rifaipura, Thambala, Polonnaruwa.  

872961372V

Lankapura   M.A.K Peris   No 181/1,B.O.P 317,Thalpotha.  

900923287V

Lankapura   U.S.D.M. Sandaruwan   No.16,/B.O.P 313 Pulasthigama.  

922042403V

Medirigiriya   Mrs.M.G.C.Wijerathna   No.530/1,D3 Ela,Watadageya Road,  

886121512V

Medirigiriya   Mrs.P.G.N.S.Jayathilaka   Perm.Addr: No.72,Yaya02,Abayapuragama,Newtown,Mediragariya                             Postal Addr: No.54,Yaya06,Kauduluwewa,Newtown,Medirigiriya  

887183287V

Medirigiriya   Mr.G.A.J.A.Gane Arachchi   No.222/1,Parakumpura,Medirigiriya  

880572156V

Medirigiriya   Mr.H.A.P.K.Hewage   No.82/1,Yudaganawa,Hingurakgoda  

901440360V

Medirigiriya   Mrs.W.G.T.Weerasekara   No 46,Yaya 07,Bisobandaragama,Medirigiriya  

896440896V

Medirigiriya   Mrs.U.B.Thakshila Gunawardana   No 06,Yudaganawa  

908212746V

Medirigiriya   Miss.A.L.N.M.Weerasingha   School Raod,Yaya 10,Maha Ambagaswewa,Medirigiriya  

927875012V

Medirigiriya   Miss.A.M.T.G.S.I.Abesinghe   No 37/1,Yaya 03,New Town,Medirigiriya  

918452559V

Medirigiriya   Mr.T.M.A.S.Bandara   No.689,Kohombadamana,Diyasenpura,Medirigiriya  

890724078V

Medirigiriya   Mrs.M.A.S.S.Madusanka   No.361,Yaya04,92 Kawduluwewa,Newtown,Medirigiriya  

199123602809

Thamankaduwa   Pelaketiya Gamage Damith Priyankara Gamage   76/1, Sarubima, Unagalawehera, Polonnaruwa.  

810971444V

Thamankaduwa   Galpoththe Gedara Sunil Udaya Kumara   216/2, Palugasdamana, Polonnaruwa.  

831710330V

Thamankaduwa   Hewawasam Haggallage Madusha Tharangani   122 Rb 02, Laksha Uyana, Polonnaruwa.  

846301852V

Thamankaduwa   Bollegalage Ranga Pushpa Kumara Wijeratna   98, Diyavaragama, Kalahagala, Polonnaruwa  

198619201123

Thamankaduwa   Marakkala Manage Viraj Madawa Jayarathna   488/42, 2nd Canal,  Paththni Pedesa, Polonnaruwa'  

882191044V

Thamankaduwa   Madduma Arachchige Shashikala Udeshani Maddumaarachchi   5/21, Kalinga Ela, Polonnaruwa  

897570203V

Thamankaduwa   Godelle Mahesh Pushpa Kumara   87/37, Udawela, New Town, Polonnaruwa.  

890163173V

Thamankaduwa   Elawelle Gedara Sewwandi Neluka Chathurangani   19/02, Onegama, Polonnaruwa  

895871028V

Thamankaduwa   Gamlath Mudiyanselage Dilini Nissasala Jayasundara   12, Sudu Nelumgama, Vidyapura, Polonnaruwa.  

898051307V

Thamankaduwa   Jeewani Chandima Kumari Andarawewa Senevirathna   Guruge Stores, 24 Mile Post, Bendiwewa, Jayanthipura.  

906091313V

Thamankaduwa   Wijesooriya Arachchilage Pavithra Dulanjala Lakmali Wijesooriya   19/37a, Co- Oprative   Mawatha, Kaduruwela  

198971000762

Thamankaduwa   Manimel Dura Pramila Harshani Mendis   45/5, Karmanthapuaya Place, Laksha Uyana, Polonnaruwa.  

908083636V

Thamankaduwa   Ginimal Bandaralage Dulanji Nilushika Kumari   21, Kuruppu Janction, Polonnaruwa  

896371061V

Thamankaduwa   Disanayaka Mudiyanselage Shamali Madushika Kulathunga   1030, Middle Class Hous Scheme, New Town, Polonnaruwa.  

917342296V

Thamankaduwa   Andawaththa Kankanamage Manushi Kumari   222, Bandaranayaka Mawatha, Polonnaruwa.  

199170901145

Thamankaduwa   Nadeeka Samanmali Ranasingha Kumarage   25/3, Sri Sudharshanarama Road, Polonnaruwa.  

9283137001V

Thamankaduwa   Kasun Deemantha Kaluarachchi   06, Circular Road, Polonnaruwa.  

V

Thamankaduwa   Withanalage Sumith Wijebandara   Siri Niwasa, 1545/1 Infront Of, Bendiwewa, Polonnaruwa.  

902522310V

Thamankaduwa   Dolapihille Ilukketiye Thalagaha Gedara Kosala Harsha Jayawardhana   73, 4th Canale, Kaduruwela. Polonnaruwa.  

198816900527

Thamankaduwa   Herath Mudiyanselage Indunil Chamila Herath   94, Aluthwewa, Polonnaruwa.  

199182402317

Thamankaduwa   Herath Mudiyanselage Thalavinne Gedara Darshani Madushika   Priyankara Niwasa, Gps Road, Parakum Pedesa, Kaduruwela.  

917830860V

Thamankaduwa   Kolonni Appuhamilage Theja Dulmini Kolonni   87/47b, Udawela, New Town, Polonnaruwa.  

199068100980

Thamankaduwa   Hewadura Gedara Lakshmi Narmada Amarajeewa   334/1, Suhada Mawatha, Palugasdamana, Polonnaruwa.  

925063533V

Thamankaduwa   Waraddana Mudiyanselage Subhani Indrachapa Senevirathna   52, Shanthi Mawatha, Kaduruwela.  

927891573V

Thamankaduwa   Senadeera Pathirannehalage Amila Subhashini   60, Nishshankamalla Pedesa, New Town, Polonnaruwa.  

905350285V

Thamankaduwa   Fathims Raskshana Rafeek   22, Muslim Collany Road, Kaduruwela  

908203992V

Thamankaduwa   Siril Weerathungage Shyama Damayanthi Weerathunga   1/1, Sri Nissankamallpura, Polonnaruwa  

898332489V

Thamankaduwa   Nawarathna Mudiyanselage Dineesha Indumathi Nawarathna       12/1, Kalinga Ela, Polonnaruwa  

907890171V

Thamankaduwa   Ranasingha Arachchilage Deepik Sandamali   271,Singhapura, Wijayabahupura, Polonnaruwa  

199275500148

Welikanda   Ukku Naidelage Harshani Madushani Jayasinghe   No. 27, Aselapura, Welikanda  

895133248V

Welikanda   Kadira Mulle Anil Suresh Kumara   No.151, Ginidamana, Nelumwewa  

198811501120

Welikanda   Dissanayake Muiyanselage Irasha Madushani Dissanayake   No. 130, Sandunpitiya, Nawasenapura  

928582400V

Welikanda   Kariyawasam Kanaththage Sewwani Kalhari Punyasiri   No. 23, Sandunpitiya, Naawasenapura  

935241596V

Welikanda   Gamaralalage Sudeshika Madushani   No. 44, Behing The Veterinary Surgeons Office, New Town, Welikanda  

927432331V

Welikanda   Don Induruwage Kasun Prabhath Kumara   No. 425, Perakumyaya, Singhapura, Welikanda  

911884445V

Welikanda   Udugama Soorige Don Ishan Samantha Priyadarshana   No. 303, Aselapura, Welikanda  

920153496V

Welikanda   Rev. Hapuwala Piyarathana Thero   Swarna Pahana Pudabima, Mallinda, Sewanapitiya  

911573016V

අනු-ප්‍රවර්ගයන්