නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ නම දුරකථන අංකය
මැදමළුව විහාරය, ඕනෑගම 027-3279923
මිහිදු දර්මායතන මූලික පිරිවෙන, බැදිවැව 027-2224199
සේවාගම පුස්තකාලය, සේවාගම 027-2228762
027-2224672
මහජන පුස්තකාලය, තමන්කඩුව 027-2224378
කළුකැලේ 027-5671848
අංක 64 අල්හිලාල්පුර 071-9290272
නෙලුම්පුර පුස්තකාලය, නෙලුම්පුර 071-4969750
ශ්‍රි බෝධිරාජාරාම රජමහා විහාරය, හිගුරක්ගොඩ  
දිවුලන්කඩවල සමූපකාර භූමිය, දිවුලන්කඩවල  
විනිද්‍යා ඡායාරූපාගාරය, මැදිරිගිරිය  
අශෝකාරාම විහාරය, නවනගරය, මැදිරිගිරිය 027-2280898
ශ්‍රී සුගතාරාමය, යාය10  
ශ්‍රී විද්‍යා නිකේතනය, විජයපුර, දියසෙන්පුර  
මණ්ඩලගිරිය මහා විහාරය, මැදිරිගිරිය 027-2248060
මහජන පුස්තකාලය, බකමූණ