දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන වාර්ෂික රැස්වීම් පිළිබඳ දින දර්ශනය - 2019
මාසය දිනය බ්‍ර සි සෙ බ්‍ර සි සෙ බ්‍ර සි සෙ බ්‍ර සි සෙ බ්‍ර සි සෙ
ජනවාරි   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
පෙබරවාරි         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28          
මාර්තු         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
අප්‍රේල් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30              
මැයි     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
ජූනි           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
ජූලි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            
අගෝස්තු       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
සැප්තැම්බර්             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
ඔක්තෝබර්   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
නොවැම්බර්         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
දෙසැම්බර්             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

 

          මාණ්ඩලික නිළධාරී රැස්වීම

 

          ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ මාණ්ඩලික නිළධාරීන්ගේ හමුව 

 

          සංවර්ධන හා මූල්‍ය ප්‍රගති සමාලෝචන කමිටුව (9.00-12.00) / නිවාස කමිටුව (2.30-3.30)

         

          පරිසර කමිටුව (9.00-10.00) / දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව (10.00-12.30)/ ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව (12.30-1.30)/ නිවාස කමිටුව (2.30-3.30)

 

          දිස්ත්‍රික් ළමා කමිටුව / ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කමිටුව/ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුව

 

          සමෘද්ධි ප්‍රගති සමාලෝචන කමිටුව

 

          ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව

 

          ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීම

 

          විගණන කමිටුව

 

          පෝය නිවාඩු/ රජයේ නිවාඩු