පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැදගත් ආයතන

අනු අංකය

ආයතනය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථනය

මහවැලි

1.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

ව්‍යාපාර කළමණාකරන කාර්යාලය, ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

027 - 2246490

 

714474699

2.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

ව්‍යාපාර කළමණාකරන කාර්යාලය, පරාක්‍රම සමුද්‍රය ව්‍යාපාරය

027 - 2222198

 

718079567

3.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

ව්‍යාපාර කළමණාකරන කාර්යාලය, හිගුරක්ගොඩ ව්‍යාපාරය

027 - 2246248

 

718185181

4.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

ව්‍යාපාර කළමණාකරන කාර්යාලය, කවුඩුල්ල ව්‍යාපාරය

027 - 2248339

 

715937698

5.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

මහවැලි බී කලාපය, වැලිකන්ද

027 - 2259073

027 - 2259065

717720170

6.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

මහවැලි ජී කලාපය, බකමූණ

066 - 2256838

 

713399198

7.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

මහවැලි සී කලාපය දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

027 - 2250128

027 - 2250119

714410401

8.

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

මහවැලි බී කලාපය මැදිරිගිරිය

027 - 2248692

   

වාරිමාර්ග

9.

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

027 - 2222361

 

718097890

10.

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222330

 

715656218

11.

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, මින්නේරිය

027 - 2246270

 

711844626

12.

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, ඇලහැර

066 - 2256602

 

714427399

13.

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, කවුඩුල්ල, මැදිරිගිරිය

027 - 2248434

 

712911000

14.

කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ

කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222215

   

ජල සම්පාදන

15.

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, පොලොන්නරුව

027 - 2222286

 

718422756

භූ විද්‍යා

16.

ප්‍රාදේශීය කැනීම් ඉංජිනේරු

භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

027 - 2226366

 

710631147

අධ්‍යාපන

17.

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222185

 

777249818

18.

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මනම්පිටිය

027 - 2051105

   

19.

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246243

 

711441737

20.

පීඨාධිපති

පුලතිසි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨය, විද්‍යාපුර

027 -2225305

 

718157876

21.

විදුහල්පති

කාර්මික විද්‍යාලය, විද්‍යාපුර, ගල්ලෑල්ල

027 - 2224429

 

715351230

22.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, මින්නේරිය

027 - 2245442

 

710318746

23.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ජාතික තරුණසේවා සභාව, නවනගරය

027 - 2222295

 

713184029

24.

 ලේඛකාධිකාරී

විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය, බැදිවැව

027 - 2225776

 

777806756

25.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

NAITA ආයතනය, නවනගරය

027 - 2223023

   

කෘෂිකර්ම

26

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ)

බීජ වී ගොවිපල, කදුරුවෙල

027 - 2222370

 

718261827

27.

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (අන්තර් පලාත්)

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, කදුරුවෙල

027 - 2222019

 

714394374

28.

ගොවිජන සේවා සහකාර කොමසාරිස්

ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය, කදුරුවෙල

027 - 2222183

 

712763650

29.

ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු

පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය, කදුරුවෙල

027 - 2222377

 

766905015

30.

කළමණාකරු

පොහොර සංස්ථාව, කදුරුවෙල

027 - 2222176

 

773794697

31.

කළමණාකරු

CIC පොහොර සමාගම, හිගුරක්ගොඩ

     

32.

කළමණාකරු

කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම, විද්‍යාපුර

   

718473520

33.

කළමණාකරු

වී අලෙවි මණ්ඩලය, කදුරුවෙල

027 - 2222407

 

718241988

34.

කළමණාකරු

කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය, කදුරුවෙල

027 - 2222341

 

723344608

මාර්ග සහ ප්‍රවාහන

35.

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නවනගරය

027 - 2222052

 

773260400

36.

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222406

 

711844088

37.

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු

පලාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මරදන්කඩවල

025 - 2264202

 

714421271

38.

විධායක ඉංජිනේරු

විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය, පලාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නවනගරය

027 - 2222006

 

718455458

39.

විධායක ඉංජිනේරු

පලාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මින්නේරිය

027 - 2246208

 

772994839

40.

විධායක ඉංජිනේරු

පලාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, දිඹුලාගල

027 - 2051011

 

773778006

41.

ඩිපෝ කළමණාකරු

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, කදුරුවෙල

027 - 2222381

   

42.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති

දුම්රිය ස්ථානය, කදුරුවෙල

027 - 2222271

   

43.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති

දුම්රිය ස්ථානය, හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246271

   

තැපැල් හා විදුලි සංදේශ

44.

විදුලි ඉංජිනේරු

විදුලිබල මණ්ඩලය, මින්නේරිය

027 - 2246032

 

714286328

45.

 විදුලි අධිකාරි

විදුලිබල මණ්ඩලය, නවනගරය

027 - 2222034

   

46.

ප්‍රාදේශිය තැපැල් අධිකාරී

ප්‍රධාන කාර්යාලය, කදුරුවෙල

027 - 2222255

   

47.

ප්‍රාදේශිය තැපැල් අධිකාරී

තැපැල් කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

027 - 2222256

 

714193152

48.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, පොලොන්නරුව

027 - 2222231

 

711300711

49.

තැපැල් කාර්යාලය

පොලොන්නරුව

027 - 2222255

   

50.

තැපැල් කාර්යාලය

පොලොන්නරුව ශුද්ධ නගරය

027 - 2222079

   

51.

තැපැල් කාර්යාලය

අරලගංවිල

027 - 2222441

   

52.

තැපැල් කාර්යාලය

මනම්පිටිය

027 - 2222167

   

53.

තැපැල් කාර්යාලය

මින්නේරිය

027 - 2246263

   

54.

තැපැල් කාර්යාලය

පුලස්තිගම

027 - 2242250

   

55.

තැපැල් කාර්යාලය

වැලිකන්ද

027 - 2259002

   

56.

තැපැල් කාර්යාලය

අලුත්වැව

027 - 2222351

   

57.

තැපැල් කාර්යාලය

අත්තනකඩවල

027 - 2252440

   

58.

තැපැල් කාර්යාලය

දිවුලන්කඩවල

027 - 2248463

   

59.

තැපැල් කාර්යාලය

දිවුලාන

027 - 2222001

   

60.

තැපැල් කාර්යාලය

දියබෙදුම

027 - 2252169

   

61.

තැපැල් කාර්යාලය

කලහගල

027 - 3279191

   

වන සංරක්ෂණ හා පුරාවිද්‍යා

62.

දිසා වන නිලධාරී

දිසා වන කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222040

 

711541036

63.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

වන සංරක්ෂණ කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222262

 

714407900

64.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

දැව සංස්ථාව, කදුරුවෙල.

027 - 2226287

 

711912290

65.

ස්ථානභාර නිලධාරී

පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

027 - 2224066

 

718378783

66.

ස්ථානභාර නිලධාරී

සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණ කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

027 - 2222121

 

713580677

මිනින්දෝරු සහ ඉඩම්

67.

ජේෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරී

ජේෂ්ඨ මිනින්දෝරු කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222380

 

772642349

68.

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222320

 

716441153

වෛද්‍ය හා පශු වෛද්‍ය

69.

ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

027 22227660

   

70.

වෛද්‍ය අධිකාරී

මහ රෝහල, පොලොන්නරුව

027 -2223095

 

718330195

71.

දිස්ත්‍රික් පශු වෛද්‍ය නිලධාරී

දිස්ත්‍රික් පශු වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2226177

   

සමූපකාර හා නිවාස

72.

සමූපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස්

සමූපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් කාර්යාලය, කදුරුවෙල

027 - 2222014

 

716303751

73.

දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246362

 

714401134

ධීවර, කම්කරු සහ කර්මාන්ත

74.

දිස්ත්‍රික් ජලජීවී වගා ව්‍යාප්ති නිලධාරී

28 කණුව, පොලොන්නරුව

027 - 2226738

 

712025884

75.

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

කම්කරු කොමසාරිස් කාර්යාලය, කදුරුවෙල.

027 - 2222342

 

776926555

76.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, 28 කණුව

027 - 2223077

 

778052757

විශේෂ ව්‍යාපෘති

77.

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

පිබිදෙමු පොලොන්නරුව ව්‍යාපෘතිය, නවනගරය

027 - 2053707

   

78.

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

මහවැලි ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, බී කලාපය

027 - 2259030

 

718195518

79.

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

ඉඩම් නිරවුල්කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, හිගුරක්ගොඩ

   

771263266

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය

කළමණාකරු

NLDB ෆාම්, කදුරුවෙල

027 - 5675151

 

773782156

ආරක්ෂක

80.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති        (පොලොන්නරුව)

 

027 - 2222159

   

81.

ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී

ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222228

 

718591230

82.

පොලිස් අධිකාරී (පොලොන්නරුව)

 

027 - 2222228

   

83.

පොලිස් අධිකාරී (මෙහෙයුම්)

 

027 - 2222223

   

84.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී (පොලොන්නරුව)

 

027 - 2222160

   

85.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී (මැදිරිගිරිය)

 

027 - 2222188

   

86.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී (මනම්පිටිය)

 

027 - 2222229

   

87.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී (හිගුරක්ගොඩ)

 

027 - 2246422

   

88.

පාලන මැදිරිය

 

027 - 2222223

   

89.

පොලිස් ස්ථානය (පොලොන්නරුව)

 

027 - 2222222

   

90.

පොලිස් ස්ථානය (හිගුරක්ගොඩ)

 

027 - 2222225

027 - 2246222

 

91.

පොලිස් ස්ථානය (මැදිරිගිරිය)

       

92.

පොලිස් ස්ථානය (හබරණ)

 

027 - 2222122

   

93.

පොලිස් ස්ථානය (බකමූණ)

 

066 - 2256622

   

94.

පොලිස් ස්ථානය (අරලගංවිල)

 

027 - 2222221

   

95.

පොලිස් ස්ථානය (වැලිකන්ද)

 

027 - 2259143

   

96.

සංචාරක පොලීසිය

 

027 - 2223099

   

97.

මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක (පොලොන්නරුව)

 

027 - 2222226

   

98.

මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක (හිගුරක්ගොඩ)

 

027 - 2246224

   

99.

සුරාබදු ස්ථානාධිපති

සුරාබදු කාර්යාලය, කදුරුවෙල

027 - 2223223

 

718591230

බැංකු (රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික)

100.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

ලංකා බැංකුව, නවනගරය

027 - 2222142

 

773410398

101.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

ලංකා බැංකුව, කදුරුවෙල

027 - 2222416

   

102.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

ලංකා බැංකුව, සෙවනපිටිය

     

103.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

ලංකා බැංකුව, වැලිකන්ද

     

104.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

ලංකා බැංකුව, අරලගංවිල

     

105.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

ලංකා බැංකුව, හිතුරක්ගොඩ

027 - 2246306

   

106.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

ලංකා බැංකුව, ජයන්තිපුර

027 - 2222266

   

107.

දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු

මහජන බැංකුව, නවනගරය

027 - 2223900

   

108.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

මහජන බැංකුව, කදුරුවෙල

     

109.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

මහජන බැංකුව, පොලොන්නරුව

027 - 2222048

   

110.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

මහජන බැංකුව, වැලිකන්ද

027 - 2259264

   

111.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

මහජන බැංකුව, අරලගංවිල

     

112.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

මහජන බැංකුව, හිතුරක්ගොඩ

027 - 2246321

   

113.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

මහජන බැංකුව, මැදිරිගිරිය

027 - 2248336

   

114.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

මහජන බැංකුව, බකමූණ

066 - 2256670

   

115.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, කදුරුවෙල

     

116.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු 

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246282

   

117.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව, පොලොන්නරුව

027 - 2223179

   

118.

ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු

ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව, කදුරුවෙල

027 - 2223212

 

777842753

119.

කළමණාකරු

හැටන් නැෂනල් බැංකුව, කදුරුවෙල

027 - 2223326

   

120.

කළමණාකරු

සෙලාන් බැංකුව, පොලොන්නරුව

027 - 2223168

   

121.

කළමණාකරු 

සෙලාන් බැංකුව හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246242

   

122.

කළමණාකරු

කොමර්ෂල් බැංකුව, කදුරුවෙල

027 - 2225730

   

123.

කළමණාකරු 

කොමර්ෂල් බැංකුව, හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246395

   

124.

කළමණාකරු

සණස බැංකුව, කදුරුවෙල

027 - 2222513

   

විගණන

125.

විගණන අධිකාරී

විගණක කාර්යාලය, නවනගරය

027 - 2222036

 

712815895

රක්ෂණ සමාගම්

126.

රක්ෂණ සංස්ථාව

කදුරුවෙල

027 - 2222954

   

127.

රක්ෂණ සංස්ථාව

හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246345

   

128.

යුනියන් ඇෂුවරන්ස්

පොලොන්නරුව 

027 - 2222003

   

129.

C.T.C. ඊගල්

පොලොන්නරුව 

027 - 2223108

   

130.

සීමාසහිත ද ෆිනෑන්ස්

පොලොන්නරුව

027 - 2222296

   

උසාවි

131.

දිස්ත්‍රික් උසාවිය

 

027 - 2222293

   

132.

ප්‍රාථමික උසාවිය

 

027 - 2222288

   

133.

ප්‍රාදේශීය උසාවිය

මනම්පිටිය       

134.

මහේස්ත්‍රාත්

 

027 - 2222153

   

135.

බන්ධනාගාරය

නවනගරය

027 - 2222415

   

136.

පරිවාස කාර්යාලය

 

027 - 2222033

   

යුධ හමුදා කදවුරු

137.

ආඥාපති

මින්නේරිය

027 - 2246952

   

138.

යුද හමුදා කදවුර

මින්නේරිය

027 - 2246325

027 - 2246295 

 

139.

යුද හමුදා කදවුර

මනම්පිටිය

027 - 2222134

   

140.

යුද හමුදා කදවුර

මාදුරුඔය

027 - 2222387

   

141.

යුද හමුදා කදවුර

හිගුරක්ගොඩ

027 - 2246374

   

142

යුද හමුදා කදවුර

වැලිකන්ද

027 - 2259053

027 - 2259094

 

143

සංඥා බලකාය

 

027 - 2246150

   

 

පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන

 

නම

දුරකථන අංකය

1.

ශාන්ති සමරනායක

027 - 2222356

2.

අජ්වාඩ් රෝහල / වීනස් රෝහල

027 - 2223205

3.

නීරෝගා

027 - 2225717

4.

සදර්න් ෆාමසි

027 - 2224222

5.

ජීවක

027 - 2222104

6.

ගම්පහ බෙහෙත් ශාලාව

027 - 2222284