පළාත් සභා
          උතුරු මැද
මහා නගර සභා
          පොළොන්නරුව
ප්‍රාදේශීය සභා
          පොළොන්නරුව
          දීඹුලාගල
          වැලිකන්ද
          හිගුරක්ගොඩ
          මැදිරිගිරිය
          ලංකාපුර

          ඇළහැර

 

Disrict map