අනු අංකය නම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල අංකය
1 තමන්කඩුව 1219
2 දිඹුලාගල 1218
3 වැලිකන්ද 1217
4 ලංකාපුර 1216
5 මැදිරිගිරිය 1215
6 හිගුරක්ගොඩ 1214
7 ඇලහැර 1220

 

තමන්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 153 බැදිවැව
2 154 සමුද්‍රාගම
3 155 ඇතුමල්පිටිය
4 155 A සිරිසගබෝ පෙදෙස
5 156 නිකවැව
6 157 සිංහඋදාගම
7 158 කඩවලවැව
8 159 නැගෙනහිර අලුත්වැව
9 160 බටහිර අලුත්වැව
10 161 ගනන්ගොල්ල
11 162 වීරපෙදෙස
12 163 පුලතිසිපෙදෙස
13 164 පරාක්‍රම සමුද්‍රය
14 165 අඔන්ගග
15 166 කලහගල
16 167 පොත්ගුල් පෙදෙස
17 168 උඩවල
18 169 මහවැලි පෙදෙස
19 170 නිශ්ශංක මල්ල පෙදෙස
20 171 තෝපාවැව
21 172 පොලොන්නරුව නගරය
22 173 පලුගස්දමන 1 ඇල
23 174 පලුගස්දමන 2 ඇල
24 175 පලුගස්දමන 3 ඇල
25 176 නැගෙනහිර පලුගස්දමන
26 177 දකුණ පලුගස්දමන
27 178 ගල්තඹරාව
28 179 කුරුප්පු හංදිය
29 180 මහසෙන් පෙදෙස
30 181 මානික්කම්පට්ටිය
31 182 නෙලුම්විල
32 183 බටහිර කදුරුවෙල
33 184 දකුණ කදුරුවෙල
34 185 පැරකුම් පෙදෙස
35 186 නැගෙනහිර කදුරුවෙල
36 187 නැගෙනහිර ගල්ලෑල්ල
37 188 ගල්ලෑල්ල
38 189 කොටලීය
39 190 කාලිංගඇල
40 191 දමනගැමුණුපුර
41 192 දිවුලාන
42 193 පුදූර්
43 194 සිංහරාජපුර
44 195 ඕනෑගම
45 196 විජයරාජපුර
46 197 මැදමලුව
47 198 ලක්ෂඋයන
48 199 ශ්‍රී නිශ්කශංමල්ලපුර
49 200 සේවාගම
50 201 වැවේතැන්න
51 202 මොනරතැන්න
52 203 විජයබාහුපුර
53 204 සිංහපුර
54 205 උණගලාවෙහෙර
55 206 ශාන්තිපුර
     
දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 207 මනම්පිටිය
2 208 නැගෙනහිර මනම්පිටිය
3 209 කුඩාවැව
4 210 දළුකාන
5 211 දිඹුලාගල
6 212 මිල්ලාන
7 213 පැලටියාව
8 214 මගුල්දමන
9 215 පහල ඇල්ලේවැව
10 216 ඇල්ලේවැව
11 217 කළුකැලේ
12 218 ඉහල ඇල්ලේවැව
13 219 බදනාගල
14 220 මහදමන
15 221 යක්කුරේ
16 222 පිහිටිවැව
17 223 පහල යක්කුරේ
18 224 නුවරගල
19 225 දමනේවැව
20 226 නවගහඇල
21 227 කනිච්චාගල
22 228 කැකුළුවෙල
23 229 උල්පත්වැව
24 230 මල්දෙණිය
25 231 සදගලතැන්න
26 232 වීරලන්ද
27 233 ගල්එළිය
28 234 වෙහෙරගල
29 235 වරාපිටිය
30 236 නැගෙනහිර පිඹුරත්තෑව
31 237 අලුත්ඔය
32 238 බටහිර පිඹුරත්තෑව
33 239 අලවාකුඹුර
34 240 කන්දේගම
35 241 අරුණපුර
36 242 දිවුල්දමන
37 243 ඉහලවැව
38 244 නිදන්වල
39 245 අරලගංවිල
40 246 නැගෙනහිර අරලගංවිල
41 247 රත්මල්තැන්න
42 248 යාය 05 අරලගංවිල
43 249 බිම්පොකුණ
44 250 වීරාන
45 251 මහඋල්පත
46 252 බොගස්වැව
47 253 වෙහෙරගම
48 254 විජයබාපුර
49 255 ගෝමතියාය
50 256 මැදගම
51 257 ජයපුර
52 294 මීවත්පුර
53 297 රන්කෙත්ගම
54 298 මුදුන්ගම
55 299 සිරිපුර
56 300 සැලසුම්ගම
     
වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 258 රිදීපොකුණ
2 259 නෙලුම්වැව
3 260 ගිනිදමන
4 261 සෙවනපිටිය
5 262 මහවැව
6 263 කරපොල
7 264 මුතුගල
8 265 අලංචිපතාන
9 266 සේනපුර
10 267 බටහිර කටුවන්විල
11 268 නැගෙනහිර කටුවන්විල
12 269 මදුරන්ගල
13 270 මල්විල
14 271 මලින්ද
15 272 සදන්පිටිය
16 273 බොරවැව
17 274 මැණික්වෙල
18 275 බෝඅත්ත
19 276 රුහුණුකෙත
20 277 සුසිරිගම
21 278 වැලිකන්ද
22 279 මගුල්දමන
23 280 මොනරතැන්න
24 281 කඩවත්මඩුව
25 282 මහින්දගම
26 283 කන්දකාඩුව
27 284 කුඩාපොකුණ
28 285 මුතුවැල්ල
29 286 සිංහපුර
30 287 අලුත්වැව
     
ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 126 ලත්පොත
2 127 බෞද්ධාර්තගම
3 128 ලංකාපුර
4 129 වීරපුර
5 130 රිෆායිපුර
6 131 ඕනෑගම මුස්ලිම්ගම
7 132 තඹාල
8 133 අල්හිලාල්පුර
9 134 සන්ගබෝධිගම
10 135 පුලස්තිගම
11 136 නෙලුම්පුර
12 136 A ජයපුර
13 137 සුංගාවිල
14 138 ජයබිම
15 139 පටුනුගම
16 140 අඹේපුර
17 141 සෝමපුර
18 142 කෑගලුගම
19 143 දෙඹරැල්ල
20 144 සේනානායකපුර
21 145 ගැමුණුපුර
22 146 හිගුරක්දමන
23 147 ගල්අමුණ
24 148 පන්සැල්ගොඩැල්ල
25 149 වැලිඇල
26 150 මහකිරිමැටිය
27 151 බුද්ධයාය
28 152 මුනිසිරිගම
     
මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 81 යුදගනාව
2 82 නෙලුම්පොකුණ
3 83 විහාරගම
4 84 දිවුලන්කඩවල
5 85 පැරකුම්පුර
6 86 ගජබාපුර
7 87 මැදිරිගිරිය
8 88 දියසෙන්පුර
9 89 බිසෝයාය
10 90 කහබිලියාව
11 91 කවුඩුලුගම
12 92 කවුඩුලුවැව
13 93 නවනගරය
14 94 අභයපුරගම
15 95 මැණික් සොරොව්ව
16 96 දිග්ගල්පුර
17 97 වෙඩිකච්චිය
18 98 ඇටඹඔය
19 99 වේදේහපුර
20 100 බිසෝබණ්ඩාරගම
21 101 නගරපුර
22 102 ජයගම්පුර
23 103 අඹගස්වැව
24 104 එකමුතුගම
25 105 ජයතුගම
26 106 සෙනරත්පුර
27 107 කුමුදුපුර
28 108 විජයපුර
29 109 ඉහලගම
30 110 දම්සෝපුර
31 111 තලාකොලවැව
32 112 අලුත්වැව
33 113 බිසෝබණ්ඩාරගම
34 114 තිස්සපුර
35 115 මණ්ඩලගිරිය
36 116 තිස්ස අමුණ
37 117 මහසෙන්පුර
38 118 කුසුම්පොකුණ
39 119 විජයරාජපුර
40 120 වඩිගවැව
41 121 මීගස්වැව
42 122 පල්ලියගොඩැල්ල
43 123 අක්බාර්පුර
44 124 වෙහෙරගල
45 125 සන්සුන්ගම
     
හිගුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 29 මොරගස්වැව
2 30 මහසෙන්ගම
3 31 සිංහගම
4 32 ගල්ඔය
5 33 රත්මලේ
6 34 රොටවැව
7 35 පලුවද්දන
8 36 ගිරිතලේ
9 37 රජඇලගම
10 38 රජඇල
11 39 ගිරිතලේ පුරාණගම
12 40 ගිරිතලේ ජනපදයාය
13 41 අක්බෝපුර
14 42 විජයරාජවැව
15 43 හේනකොලවැව
16 44 වීරගම
17 45 යාය 05
18 46 සුදුකන්ද නිකවැව
19 46 A තඹලවැව
20 47 චේතියගිරියගම
21 48 ජයන්තිපුර
22 49 නාගපොකුණ
23 50 යාය 12 පෙදෙස
24 51 බටහිර උණගලාවෙහෙර
25 52 නැගෙනහිර උණගලාවෙහෙර
26 53 චන්දන පොකුණ
27 54 සී.පී. පුර
28 55 කටුකැලියාව
29 56 මින්නේරිය
30 57 සමගිපුර
31 58 බද්ගම්පත්තුව
32 59 මුවන්පැලැස්ස
33 60 මිනිහිරිගම
34 61 යටියල්පතාන
35 62 රන්කොත්ගම
36 63 යොධඇල
37 64 අක්කර 70
38 65 පාසියාවැව
39 66 බුබුල
40 67 උල්පත්වැව
41 68 කිඹුලාවල
42 69 හිගුරක
43 70 හතමුණ
44 71 හිගුරක බණ්ඩාරගම
45 72 කුමාරගම
46 73 සිරිකෙත
47 74 හිගුරක්ගොඩ
48 75 පුලතිසිගම
49 76 ආර්.බී.01
50 77 උල්කටුපොත
51 78 ජයපුර
52 79 බෝපුර
53 80 සාමපුර
     
ඇලහැර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම
1 1 කිරිඔය
2 2 අතරගල්ලෑව
3 3 ඇලහැර
4 4 ඔරුබැදිසියඹලාව
5 5 හීරටිය
6 6 කුමාරඇල්ල
7 7 බකමූණ
8 8 දමනේයාය
9 9 මලුවයාය
10 10 දකුණ කොට්ටපිටිය
11 11 උතුර කොට්ඨපිටිය
12 12 සිරිකදුයාය
13 13 ගගේයාය
14 14 සෝමිල්ස්
15 15 සෑගල
16 16 නිකපිටිය
17 17 සරුබිම
18 18 දකුණ අත්තනකඩවල
19 19 උතුර අත්තනකඩවල
20 20 බටහිර අත්තනකඩවල
21 21 ඉකිරිවැව
22 22 මඩුදමන
23 23 රදවිගෙඔය
24 24 කහටගහපිටිය
25 25 කෝදුරුවාව
26 26 දියබෙදුම
27 27 ඉහකුලුවැව
28 28 කටුකැලියාව