පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ 2021.02.19 දිනට කාර්ය මණ්ඩල විස්තරය

 

අනු අංකය තනතුර අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව සිටින සංඛ්‍යාව පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
1 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති 1 1 0
2 අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 2 2 0
3 අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 1 1 0
4 ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 1 1 0
5 ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක  1 1 0
6 සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් 1 1 0
7 නියෝජ්‍ය /සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 4 1 3
9 ගණකාධිකාරී  1 1 0
10 ඉංජිනේරු  1 0 1
11 පරිපාලන නිලධාරී 1 1 0
12 භාෂා පරිවර්තක(සිංහල/ඉංග්‍රීසි)(සිංහල/දෙමළ) 2 1 1
13 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි 1 1 0
16 සංවර්ධන නිලධාරී 33 30 0
17 කාර්මික නිලධාරී 2 2 0
18 සැලසුම් ශිල්පී 1 1 0
20 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී  32 32 0
21 ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහායක 2 2 0
22 තාක්ෂණ සහායක 2 2 0
23 රියදුරු 8 8 0
24 විදුලි කාර්මික 1 0 1
25 බංගලා භාරකරු/අරක්කැමි 1 0 1
26 කාර්යාල සේවක සේවය 15 14 1
 එකතුව 114 103 11