දිස්ත්‍රික් ලේකම්

පණ්ඩුක එස්.පී. අබේවර්ධන මහතා

View more

පුවත් සහ සිදුවීම්

"ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය" යටතේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය නිකුත් කිරීම

"ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය" යටතේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්