දිස්ත්‍රික් ලේකම්

පණ්ඩුක එස්.පී. අබේවර්ධන මහතා

View more

පුවත් සහ සිදුවීම්

"සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සදහා පවත්වන දෙවන භාෂා සම්මන්ත්‍රණ මාලාව"

ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශ...

Polonnaruwa

Polonnaruwa DistrictFrom Wikipedia, the free encyc...