පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සමෘද්ධි බැංකු පරිගණක ගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ප්‍රථමයෙන් පරිගණක ගත කිරීම සිදු කළ සේවාගම සමෘද්ධි බැංකු ශාකාවේ මංගල පාස්පොත මුද්‍රණය කර ගණුදෙනුකරු වෙත මුදල් ලබා දීම 2020.12.17 දින අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ සුරතින් සිදුකරන ලදී.

 

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

B8