2020.12.04 දින ආයුර්වේද ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරි පී.ජී.ජයතිලක මහතා විසින් “සුව දිවියකට මග පෙන්වීම” දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේදී සිදු කළ අතර, ඒ සදහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සියළු අංශ වල නිලධාරින් සහභාගි විය.

R1

R2

R3

R4

R5

R6