ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කමිටුව - 2020.11.09

සංවිධානය - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, සැලසුම් හා සංවර්ධන අංශය.

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව 2020.11.09 වන දින පෙ.ව.9.30 ට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කමිටුව පැවැත්විණි. මේ සඳහා විදුලිබල අමාත්‍ය ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා, මහා මාර්ග අමාත්‍ය ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා, ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නිමල් ලන්සා මැතිතුමා, ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතතුමා, මහවැලි කළාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සිරිපාල ගමලත් මැතිතුමා, ඉඩම් කළමණාකරන කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා, දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා, ගරු නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන්, අමාත්‍යංශ ලේකම් වරුන්, පළාත් සභා නිලධාරීන් හා දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් සහභාගී විය.

රැස්වීමට පැමිණි අමාත්‍යවරුන් වෙත දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින ගැටළු පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළ දිසාපතිතුමා එම හඳුනාගත් ගැටළු ඇතුළත් පොතක්ද ඔවුන් වෙත පිළිගන්වන ලදී. එක් එක් අමාත්‍යවරයා විසින් තම අමාත්‍යාංශ වලට අදාල ගැටළු සඳහා පිළිතුරු ලබා දුන් අතර, විසඳිය යුතු තවත් ගැටළු අදාල අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරමින් සාර්ථක විසඳුම් ලබාදුණි. එමෙන්ම ගැටළු සඳහා අදාල වගකිවයුතු ආයතන වෙතද ප්‍රශ්ණ ඉදිරිපත් කරමින් කඩිනම් විසඳුම්ද මෙහිදී ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලදී.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතියද මෙහිදී ලබාදෙන ලදී. ඉදිරි වසර 05 තුළ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් නව යෝජනාද අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වල ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳවත්, එහි කාර්යභාරය පිළිබඳවත් කරුණු දැක්වූ පැමිණි මැතිඇමතිවරුන් විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විශාල සහයෝගයක් ලබාදෙන බව පෙන්වා දෙන ලදී.

අවසාන වශයෙන් දිසාපතිතුමා විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය වෙත පැමිණි මැති ඇමතිවරුන්, අමාත්‍යංශ දෙපාර්තමේන්තු ලේකම්වරුන් හා ආරාධිතයන් වෙත ස්තූතිය පලකිරීමෙන් අනතුරුව කමිටු රැස්වීම නිමා කරන ලදී.

 

G1

G3

G4

G5

G6

G7