තරුණ හා ක්‍රීඩා කමිටුව - 2020.10.28

සංවිධානය - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, සැලසුම් හා සංවර්ධන අංශය.

2020.10.28 දින පෙ.ව.9.30 ට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි.මේ සඳහා ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තේනුක විදානගම මැතිතුමා, ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර හා ඉඩම් දේපල සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා, සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරල මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමති වරුන්, ගරු නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු ගරු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන්, ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, උතුරු මැද පළාත් නිලධාරීන් සහ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරීන් පැමිණ සිටියහ.

තරුණ හා ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සම්බන්ධ ගැටළු හා අදහස් හා යෝජනා වාරයේදී රැස්වීමට පැමිණි නිලධාරීන් හා ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ගැටළු සඳහා විධිමත් වූ තීන්දු තීරණ රැසක් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් දෙනු ලැබීය.

එමෙන්ම තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් හා ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලබාදෙනු ලබන පහසුකම් සම්බන්ධව මෙසේ කරුණු ගෙනහැර දක්වන ලදී.

• පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රිකයට ආවේණික ක්‍රීඩාවක් වන බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා අධි පුහුණු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම.

• බර ඉසිලීමේ ජාතික සංචිතය පොළොන්නරුවේ ඉදිකිරීම.

• ක්‍රීඩා පාසල්වල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා මව් පාසලේ එක් පංතියක් වෙන්කිරීම හා ක්‍රීඩා පාසලේ එක් දරුවෙකු සඳහා රු.10,000.00 ක් වෙන් කිරීම.

• දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු පාසල් සඳහා ක්‍රීඩා ගුරුවරයෙක් හෝ ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවෙකු පත්කිරීමට පියවර ගැනීම. • සෑම පාසලකටම ඉලක්කයට වෙඩිතැබීමේ ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දීම.

• තරුණ තරුණියන්ගේ විරැකියාව අවම කිරීමට පියවර ගැනීම.

• ක්‍රීඩාංගන වෙත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා පුහුණුකරුවන් ප්‍රවාහනය සඳහා CTB ආයතනය සමඟ එක්ව ගමනාගමන පහසුකම් ලබාදීම.

• ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් හා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා අවශ්‍ය ජාතික හා ජාත්‍යන්තර පුහුණුවීම් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.

• රාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩා පාසල් ධාවන පථයේ 130 m ක සින්තටික් ධාවන පථයක් ඉදිකර දීම.(ii වන අධියර යටතේ)

• දිස්ත්‍රික්කයේ එළිමහන් කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ඉදිකර දීම. • ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ගේ ගමන් වියදම් 3 න් ගුණයකින් ඉහළ දැමීමට පියවර ගැනීම.

• ගෘහස්ථ නෙට්බෝල් පිට්ටනි කළාපයකට 01 බැගින් ඉදිකිරීම.

• දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංගම්වල ඉදිරි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව මුදල් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.

• දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංවර්ධන පදනමක් ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම.

• ක්‍රීඩා සම්බන්ධ කටයුතු සිදුකිරීමේදී ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ විශේෂඥයින්ගේ හා ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ගේ සහය ඇතිව සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

• තරුණ ප්‍රාදේශීය සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකර පසුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් උප මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.

• ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන් කිරීම.

• ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවට අයත් ක්‍රීඩාංගණ,මහවැලි අධිකාරියට අයත් ක්‍රීඩාංගන එම ආයතන වල අනුමැතිය සමඟ ලබා දීම.

අවසානයේ දිසාපතිතුමා විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණි ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්,ගරු තේනුක විදානගම මැතිතුමාටත්,සියළුම මහජන නියෝජිත තුමන්ලාටත්,සියළුම නිලධාරීන්ටත් ස්තූති කිරීමෙන් අනතුරුව පැමිණ සිටි සියළු ආරාධිතයන් හා නිලධාරීන් ගල්ලෑල්ල ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා හා විද්‍යා පාසලක් බවට පත්කිරීමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට හා දීප උයන කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන ස්ථානය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට සහභාගී විය.

 

N1

N2

N3

N4

N5

N6