සෞභාග්‍යා ගෙවතු වගා වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා.

 

S1

S2

S

S3

S5

S6

S8

T7

S10

 

2020.10.26 දින සෞභාග්‍යා ගෙවතු වගා වැඩසටහනේ එළවළු පැළ බෙදාදීමේ අවස්ථාව.

1

1

1

1

1

 

කප්රුක සිටුවා සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත අලුත්බර කරමු.

1

S2

S

1

S2

S