ගෘහ ආර්ථිකය පෝෂණය වැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික ගෙවතු වගා වැඩසටහනේ ආරම්භක රැස්වීම, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.10.13 වන දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී ආරම්භ කරන ලදි.

 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්මෙහි ප්‍රමුඛ සංකල්පයක් ලෙස ගැනෙන "ඵලදායි පුරවැසියෙක් සතුටින් ජීවත්වන පවුලක්" යන සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට පත්කර සමෘද්ධිමත් දේශයක් ගොඩනැඟීම සදහා හැකිතාක් කාබනික එළවළු සහ පළතුරු පරිභෝජනය ගෘහ මට්ටමින් නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා ගෙවතු ලක්ෂ 20 ක් වගා කිරිමේ වැඩපිළිවෙලෙහි ආරම්භක පියවරක් ලෙස පුද්ගලයා, පවුල කේන්ද්‍ර කරගත් ගෘහ ආර්ථිකය පෝෂණය වැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික ගෙවතු වගා වැඩසටහන- 2020/21 මහ කන්නය තුළදි හදුන්වාදීමට අපේක්ෂිතය.

දරිද්‍රතාවය පිටු දකිමින් ආර්ථික හා පෝෂණ වටිනාකමක් ඇතිවන ලෙසට දැනට පවතින ගෙවතු සංවර්ධනය කිරිම හා භාවිතයට ගෙන නොමැති ගෙවතු ආර්ථිකමය වශයෙන් ඵලදායි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගෙන ගෙවතු සංවර්ධනය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ සම්ප්‍රදායට ප්‍රජාව හුරුකරවීම ද මෙහි එක් අපේක්ෂාවකි.

 

1

1

1