පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 60ට වැඩි වැඩිහිටි ජනතාව වෙනුවෙන්, කොරෝනා මර්ධන සඳහා ලබාදෙන එන්නත් ලබාදීම 2021.06.08 දින උදෑසන, දිස්ත්‍රික්කයේ දැඩි අවදානම් සහිත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දෙකක් වන තමන්කඩුව හා හිඟුරක්ගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශයන්හි තෝරාගත් ග්‍රාම සේවා වසම් වලින් ආරම්භ කෙරිණි.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සදහා කොරෝනා මර්ධන එන්නත් ලබාදීම 2021.06.10 දින උදෑසන ආරම්භ විය

1

1

1

1

1

1

1

1

1